Sunday, January 31, 2021

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

R.Gazete No: 31380

R.G. Tarihi: 30.1.2021

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)'ndan:

 

DÎN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV VE

ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/1/2012 tarihli ve 28166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başkanlık personeli arasında" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Uzman yardımcılarından ilk defa Devlet memurluğuna atanmış olanlar, Kurul tarafından hazırlanacak programa göre, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu kapsamda Başkanlık tarafından çıkarılan mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tâbi tutulurlar. Ayrıca uzman yardımcıları, aday memur eğitiminden başka, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları, temsil tecrübelerini artırmaları ve meslekî uygulamaları öğrenmeleri amacıyla, Kurul tarafından hazırlanacak Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Eğitimi ve Yetiştirme Planına tâbi tutulurlar."

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü" ibaresi "Kurul sekreterliği" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

----------o----------

 

Copyright © 2021 Vulnerability Database | Cyber Details™

thank you Templateism for the design - You should have written the code a little more complicated - Nothing Encrypted anymore